Možnosti štúdia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove pre ak. rok 2021/2022


Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove je pokračovateľkou Teologickej akadémie, ktorú v roku 1880 založil prešovský biskup ThDr. Mikuláš Tóth, a ktorej činnosť bola ukončená pri násilnej likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1950.
Vzdelávanie na fakulte je spojené s tvorivo-filozofickým a vedeckým poznaním v oblastiach prednášaných disciplín a im príbuzným oblastiam vedy a školskej praxe. Osobitnou úlohou fakulty je predovšetkým starať sa o vedeckú a teologickú prípravu tých, ktorí smerujú ku kňazstvu alebo sa pripravujú na rozličné cirkevné i spoločenské služby. V tom zmysle poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Základnou organizačnou zložkou fakulty sú štyri katedry:
– Katedra filozofie a religionistiky
– Katedra systematickej teológie
– Katedra historických vied
– Katedra aplikovanej edukológie


NA STIAHNUTIE