O nás
O NÁS

KTO SME A ČO ROBÍME

Agentúra

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. sa v rámci svojej činnosti zameriava v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov na poskytovanie všeobecne prospešných služieb v rôznych oblastiach.

VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY AGENTÚRY
 • Spolupráca s domácimi, európskymi a svetovými inštitúciami a organizáciami /poskytovanie služieb v oblasti vzájomnej výmeny informácií, kontaktov, vzdelávania, a rozvoja na medzinárodnej úrovni/.
 • Rozvíjanie aktivít na podporu rozvoja východoeurópskeho priestoru /podpora zvýšenia konkurencieschopnosti, zamestnanosti a flexibility organizácií a inštitúcií, ako aj pracovnej sily vo východoeurópskom priestore/.
 • Zvyšovanie mobility pracovnej sily východoeurópskeho priestoru prostredníctvom organizovania stáži a praxe v organizáciách európskeho priestoru.
 • Podpora študijných stáži a mobility študentov z východoeurópskeho priestoru za účelom zbližovania a spoznávania kultúrnych odlišnosti jednotlivých regiónov.
 • Organizovanie medzinárodných kultúrnych a športových aktivít za účelom poznávania multikultúrarnych odlišnosti.
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, /poskytovaním služieb v oblasti humanitárnej a sociálnej pomoci pre vybrané skupiny obyvateľstva prostredníctvom programov v oblasti ľudských zdrojov, zdravotníctva a iných/.
 • Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti /prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb orientovaných na spoločenský rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi Európskej únie/.
 • Ochrana zdravia obyvateľstva, tvorba a ochrana životného prostredia.
 • Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.
 • Ochrana ľudských práv a základných slobôd, rovnosti mužov a žien.
 • Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry /organizácia školení, seminárov, kurzov, konferencií zameraných na zvyšovanie úrovne celoživotného vzdelávania ako aj zvyšovanie fyzického zdravia obyvateľstva./
 • Spolupráca s domácimi, východoeurópskymi a svetovými vzdelávacími inštitúciami.
 • Podpora vedy a výskumu, kontaktov a spolupráce v oblasti vedy a výskumu, popularizácia vedy na verejnosti.
 • Vydavateľská činnosť.
 • Využitie obnoviteľných zdrojov energie /služby v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, propagácia týchto zdrojov ako aj možnosti financovania aktivít./
 • Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí /prostredníctvom služieb pre vidiecke oblasti, samosprávy, s dôrazom na agroturistiku a zvyšovanie cestovného ruchu v spolupráci s malými a strednými podnikateľmi/.
 • Podpora regionálneho marketingu a reklamy.
 • Podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločenského, pracovného a rodinného života.
 • Podpora budovania infraštruktúry v školskej, zdravotníckej, kultúrnej a sociálnej oblasti v úzkej spolupráci s existujúcimi organizáciami.

MOMENTÁLNE NEPRIPRAVUJEME ŽIADNU KONFERENCIU!