Akademická rada
O NÁS

KTO SME A ČO ROBÍME

Akademická rada

Akademická rada (ďalej len „AR“) je nezávislý poradný orgán z vybraných spolupracovníkov Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. (ďalej len „EEDA n.o.“), významných osobností, odborníkov a zástupcov z partnerských domácich a zahraničných vysokoškolských ustanovizní a inštitúcií v oblasti vedy a vzdelávania.

Členovia AR sa podieľajú na propagácii EEDA n.o. v rámci SR a v zahraničí. Podieľajú sa na recenzovaní vedeckých zborníkov, publikácií, na vyžiadanie predsedu AR sa nezáväzne vyjadrujú ku konkrétnym otázkam súvisiacim s vydávaním publikácií a časopisov EEDA n.o. a vyjadrujú sa k skvalitneniu samotnej činnosti agentúry.

Členov Akademickej rady EEDA n.o. menuje a odvoláva štatutár – riaditeľ EEDA n.o.


  • Spolupráca s domácimi, európskymi a svetovými vysokoškolskými ustanovizňami, výskumnými inštitúciami a organizáciami /poskytovanie služieb v oblasti vysokoškolského vzdelávania, celoživotného vzdelávania vzájomnej výmeny informácií v oblasti vedeckých informácií, vzdelávania a rozvoja na medzinárodnej úrovni, ako aj osobných kontaktov/.
  • Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry /organizácia školení, seminárov, kurzov, konferencií zameraných na zvyšovanie úrovne celoživotného a ďalšieho vzdelávania, ako aj zvyšovanie fyzického zdravia obyvateľstva/.
  • Podpora vedy a výskumu, kontaktov a spolupráce v oblasti vedy a výskumu, vývoja, popularizácia vedy na verejnosti.
  • Rozvíjanie aktivít na podporu rozvoja východoeurópskeho priestoru a vplyvu globálnej spoločnosti /podpora zvýšenia konkurencieschopnosti, zamestnanosti a flexibility organizácií a inštitúcií, ako aj pracovnej sily vo východoeurópskom priestore/.
  • Zvyšovanie mobility pracovnej sily východoeurópskeho priestoru prostredníctvom organizovania stáží a praxe vo vysokoškolských ustanovizniach a organizáciách európskeho priestoru.
  • Podpora študijných stáží a mobility študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov z východoeurópskeho priestoru za účelom zbližovania a spoznávania kultúrnych odlišností jednotlivých regiónov.
  • Organizovanie medzinárodných kultúrnych a športových aktivít za účelom poznávania multikulturálnych odlišností .
  • Vydavateľská, edičná a publicistická činnosť v rámci európskeho vysokoškolského a celoživotného vzdelávania.

Prof. Miroslav SKIBNIEWSKI, PhD.
poradca riaditeľa EEDA pre zahraničie
link 1

Prof. Igor KOPOTUN, DrSc., Honor. Prof
zástupca riaditeľa EEDA n.o. pre Ukrajinu a expert v oblasti práva

Prof. Larisa Anatolivna YANKOVSKA, DrSc.
zástupca riaditeľa EEDA pre LVIV region Ukrajina

Prof. Lyubomyr Ivanovych SOPILNYK, DrSc.
zástupca riaditeľa EEDA pre LVIV region Ukrajina

Prof. Ing, Juraj HRAŠKO, DrSc., akademik SAV
poradca riaditeľa EEDA

Prof. Dr. Valentinas NAVICKAS
zástupca riaditeľa pre zahraničné vzťahy a vzdelávanie s Litvou

Prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD.,
zástupca riaditeľa EEDA n.o. pre vzdelávanie

Vladimír BARANOV, PhD. 
zástupca riaditeľa EEDA pre medzinárodné vzťahy

Alexander USTINOV, PhD.
zástupca riaditeľa EEDA pre medzinárodné vzťahy

Asocc. Prof. Olga TYTARENKO, PhD.
zástupca riaditeľa pre ekonomické a právne záležitosti s Ukrajinou

Prof. Viktoria VOVK, DrSc.
zástupca riaditeľa a koordinátor medzinárodnej spolupráce pre Slovensko a Ukrajinu

Doc. Tetiana BUKOROS, PhD, Honor. Prof.
zástupca riaditeľa pre EÚ

PhDr. Katarína GREŇOVÁ
zástupca riaditeľa pre publikácie

Prof. Iryna SOPILKO, DrSc.
zástupca riaditeľa pre medzinárodné vzťahy a vzdelávanie s Ukrajinou

Doc. Juliusz PIWOWARSKI, PhD.
rektor Vysokej školy APEIRON, Krakow, Poľsko

Asoc. Prof. Viktoriya CHEREVATYUK, PhD.
zástupca riaditeľa pre právne vzťahy pre s Ukrajinou

Bohdan NAUMENKO
zástupca riaditeľa pre Ukrajinu

Dr.h.c. mult. JUDr. Jozef Zaťko, PhD., LLM, MBA, Honor.Prof. mult., Akademik MAK 
riaditeľ agentúry EEDA n.o. 

MOMENTÁLNE NEPRIPRAVUJEME ŽIADNU KONFERENCIU!