Naša agentúra na Česko-Slovenských dňoch v Plzni


V dňoch 22. – 24. 10. 2009 sa riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. (EEDA n.o.) JUDr. Jozef Zaťko a ďalší zástupcovia EEDA n.o. zúčastnili 6. ročníka česko-slovenských dní v Plzni.

Česko-Slovenské dni v Plzni sú od roku 2004 každoročnou tradičnou akciou kultúrneho, spoločenského, prezentačného a politického charakteru, ktorá je realizovaná v neziskovom režime. Jej cieľom je prehĺbiť česko-slovenskú vzájomnosť, priateľstvo a spoluprácu v najrôznejších oblastiach spoločenského i hospodárskeho života.

Na akcii sa jednak prezentujú v Plzni Slováci a slovenské regióny a zároveň aj mesto Plzeň smerom k slovenským regiónom prostredníctvom zúčastnených delegácií zo Slovenska a Slovenskej informačnej kancelárie Plzeň. Stretnutia politických delegácií vytvárajú predpoklady pre spoluprácu na báze regionálnej politiky a smerujú aj k uzatváraniu nových partnerských vzťahov.

Počas Česko-Slovenských dní v Plzni riaditeľ EEDA n.o. JUDr. Jozef Zaťko ako laureát minuloročnej ceny detského nadačného fondu MAJÁKY z roku 2008 spoločne s Hejtmankou plzenského kraja doc. MUDr. Miladou Emmerovou ,CSc. a s Miloslavou Sochorovou odovzdával takéto ocenenie pre rok 2009 Nadácii Olge Havlovej a Slovenskej asociácii cestovného ruchu v Českej republike v zastúpení Ing. Kláry Badinkovej.