Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Organizovaná kriminalita a korupcia – Platforma tieňovej ekonomiky štátu

14. marec 2013 | 9:00

ZAČIATOK

15. marec 2013 | 16:00

KONIEC

Plzeň, Česká republika

MIESTO

TÉMA KONFERENCIE:
Medzinárodná vedecká konferencia „ORGANIZOVANÁ KRIMINALITA A KORUPCIA – PLATFORMA TIEŇOVEJ EKONOMIKY ŠTÁTU“ bola zameraná na moderné prístupy boja proti organizovanej kriminalite, korupcii a aktuálnym otázkam súvisiacich s touto problematikou.

CIEĽ KONFERENCIE:
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo postihnúť problémy korupcie, z čo najširších súvislostí, a to najmä z ekonomických a právnych.

Príspevky boli zamerané predovšetkým na tieto okruhy problémov:
1. Historické súvislosti právnej úpravy korupcie a organizovanej kriminality v EÚ.
2. Súčasná právna úprava korupcie a organizovanej kriminality v jednotlivých štátoch EÚ (problémy v právnej praxi).
3. Príčiny korupcie s prepojením na organizovanú kriminalitu.
4. Problémy súvisiace s trestným postihom korupčného konania.
5. Ekonomické a sociálne aspekty korupcie a organizovanej kriminality.
6. Vízia znižovania korupcie vo verejnej správe.
7. Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov v oblasti boja proti korupcii a organizovanej kriminality.

Zborník z konferencie bol recenzovaný poprednými odborníkmi z oblasti práva, bezpečnosti a ekonómie.