Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Inovácie – ekonomika – ľudský kapitál

8. jún 2016 | 9:00

ZAČIATOK

10. jún 2016 | 14:00

KONIEC

Podhájska, Slovenská republika

MIESTO

VEDECKÉ CIELE KONFERENCIE:
Hlavným cieľom konferencie bolo oboznámiť sa so stavom skúmania súčasných a budúcich činiteľov konkurencieschopnosti, ako aj projektov smerujúcich k jej zabezpečovaniu cestou vedomostnej ekonomiky a spoločnosti 21. storočia. Európska únia má vleklé a rozsiahle problémy práve preto, že nie je dostatočne konkurencie schopná. Koncentráciou na inovatívne ekonomické subjekty, pozitívne príklady súčasného sociálno-ekonomického rozvoja a najmä rozvoja ľudského kapitalu pri tvorbe inovácií a stimulácii ekonomického rozvoja sa konferencia zameriavala aj na oblasť ambícií stratégie Európskej únie „Európa 2020”. Konferencia si kládla za cieľ poukázať aj na nové trendy a vývoj v hospodárskom rozvoji vybraných krajín EÚ, identifikovať existujúce bariéry v oblasti riadenia ekonomiky, založenej na inováciách a vedomostiach. Má tiež slúžiť na šírenie osvedčených postupov v oblasti rozvoja ľudského kapitálu a integrovanie vedeckej komunity krajín strednej a východnej Európy. Určená bola pre zástupcov vedeckých, pedagogických, ako aj obchodných komunít: profesorom učiteľom a výskumníkom, lekárom, manažérom, investorom, ale aj študentom najmä rôznych ekonomických disciplín a riadenia, záujemcom v oblasti rozvoja ľudského kapitálu, inovačných aktivít a progresívneho ekonomického rozvoja v ére dynamizujúcej sa globalizácie.

TEMATICKÉ OKRUHY:
– Globálny pohľad na inovácie ( v Poľsku a na Slovensku i na svetovej mape inovácií, inovácie EÚ)
– Inovatívne metódy riadenia
– Inovačná stratégia
– Sociálny kontext inovácií
– Inovácia v procese zvyšovania konkurencie schopnosti podnikov
– Prekážky k inovácii, príležitosti a hrozby, odolnosť voči inováciám
– Proaktívny prístup k inováciám
– Vytvorenie inovačného prostredia
– Inšpirácia pre inovácie (Wake zamestnancov kreativitu, predispozície kreatívne organizácií, role kompetencie manažéra, tímy inovatívne zapojenie zamestnancov do inovačných procesov)
– Potenciál inovačných organizácií
– Globálna ekonomická kríza
– Fiškálna politika
– Výzvy znalostnej ekonomiky
– Úloha štátu v podmienkach globalizácie
– Problémy na trhu práce
– Determinanty ekonomického rozvoja
– Udržateľný rast a udržateľný hospodársky rozvoj
– Nový pohľad na rolu manažérov v podnikaní
– Riadenie ľudských zdrojov
– Nové koncepty, trendy a výzvy pre riadenie ľudských zdrojov a riadenie ľudského kapitálu
– Ľudský kapitál – stav a perspektívy rozvoja

FOTOGALÉRIA