Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Globalizácia a fenomén národnej kultúry

30. október 2014 | 9:00

ZAČIATOK

31. október 2014 | 16:00

KONIEC

Podhájska, Slovenská republika

MIESTO

CIEĽ KONFERENCIE:
Otázka tvorby národných kultúr má v spoločenských dejinách výnimočné postavenie. Vznik a formovanie každej národnej kultúry bolo principiálnym základom vytvárania špecifickej kolektívnej identity počínajúc národným sebaurčením spoločenstiev až po vznik národnostných štátov. Národná kultúra je tak aj kolektívnou pamäťou a skúsenosťou. Často je aj označovaná ako „pamäť národa“. Práve poznanie a skúsenosť kultúrnych tradícií nám poskytuje otvor do minulosti, ktorý je prvotným zdrojom našej orientácie v prítomnosti a našich sociálnych očakávaní v budúcnosti. Prvok národnej kultúry a národných tradícií je teda vždy nevyhnutne prítomný v každej kognitívnej aj praktickej sfére spoločenského života. Geopolitická blízkosť či vzdialenosť jednotlivých národných kultúr určuje ich zvláštnosť, osobitosti a najmä sociálne odlišnosti, tieto však boli vždy v doterajšom kultúrnom vývoji zjednotené na spoločnom stupni sociálnej intencionality. V súčasnom globálnom prostredí je otázka významu a pôsobenia národnej kultúry sústavne problematizovaná. Dominantný rámec globálneho prostredia rozpúšťa a marginalizuje pôvodné funkcie národných kultúr. Vplyv a pôsobenie národných tradícií sú vytrhávané z tradičných sociálnych a kultúrnych vzťahov a z pôvodných časopriestorových kontextov. Cítime sa zneistení, pretože tradičný prameň našich hodnotových orientácií, poznania a skúsenosti už nie je dostatočnou oporou v nových a neznámych podmienkach globálnej kultúry. Sme v situácii, v ktorej si opätovne kladieme otázky týkajúce sa zmyslu a významu národnej kultúry v zložitej prítomnosti globalizujúceho sa sveta. Proces globalizácie nie je možné zastaviť, ani sa mu vyhnúť.

Podľa predpokladov sociológov sa bude v ďalšom štádiu tohto procesu ďalej stupňovať stav sociálneho zneistenia. Je potrebné hľadať východiská, ktoré by mohli viesť ku konštruktívnej obnove spojenia medzi prítomnosťou a tradíciou a k zachovaniu kontinuity tvorby národnej kultúry. V opačnom prípade môže permanentne oslabované spoločenské vedomie národnej kultúry a identity viesť k postupnej spoločenskej a kultúrnej sebadeštrukcii a v krajných prípadoch až k fundamentalizmu a nacionalizmu. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu o nasledujúcich konkrétnych otázkach národnej kultúry: Aké sú súčasné podoby tvorby národných kultúr a môžeme vôbec hovoriť o tvorbe národných kultúr procesoch globalizácie? Ak áno, aký je súčasný obraz participácie národných kultúr na globálnej kultúre? Ako pôsobí proces globalizácie na národné identity?

FOTOGALÉRIA