Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Eurointegrácia 2017

15. máj 2017 | 9:00

ZAČIATOK

15. máj 2017 | 18:00

KONIEC

Ľvov, Ukrajina

MIESTO

CIEĽ KONFERENCIE:
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo na aktuálnu tému prerokovať a vyhodnotiť skúsenosti krajín Vyšehradskej skupiny z aktívnej účasti v procese európskej integrácie, aktuálne problémy Európskej únie a jej susedstva, skúsenosti z rozvoja iniciatívy Východné partnerstvo EÚ a osobitne Ukrajiny, ako aj podporiť vzájomnú výmenu odborných, vedeckých a praktických poznatkov z oblasti ekonomiky, medzinárodného práva, osobitne acquis communautaire EÚ, hospodárstva, integračných politík a iniciatív, ako aj bezpečnosti v najkomplexnejšom slova zmysle.

Príspevky boli zamerané predovšetkým na tieto okruhy problémov:
1. Medzinárodná ekonomická integrácia – skúsenosti jej hlavného prúdu v Európe
2. Teoretické a metodologické aspekty prístupu k skúmaniu zákonitostí európskej integrácie
3. Vývoj práva Európskej únie – acquis communautaire
4. Budovanie nových inštitúcií – súčasť prípravy na členstvo v Európskej únii
5. Kľúčové momenty predvstupového obdobia – skúsenosti krajín V4
6. Európske trendy vo vzdelávaní, umení a sociálnej práci
7. Bezpečnostná a protikorupčná politika a prax v Európskej únii
8. Výzvy v oblasti ochrany ľudských práv a boja proti medzinárodnému terorizmu
9. Problémy nelegálnej migrácie do Európskej únie – kríza fungovania Schengenskej oblasti
10. Európsky bezpečnostný priestor
11. Súčasné výzvy hlavného prúdu európskej integrácie v globálnom kontexte
12. Skúsenosti z praxe iniciatívy Východné partnerstvo Európskej únie
13. Bezpečnostná a ekonomická situácia Ukrajiny
14. Globálny pohľad na inovácie svetovej mape inovácií, inovácie EÚ)
15. Inovačná stratégia
16. Sociálny kontext inovácií
17. Inovácia v procese zvyšovania konkurencie schopnosti podnikov v EÚ
18. Globálna ekonomická kríza
19. Fiškálna politika
20. Úloha štátu v podmienkach globalizácie
21. Problémy na trhu práce
22. Determinanty ekonomického rozvoja
23. Ľudský kapitál – stav a perspektívy rozvoja

FOTOGALÉRIA