Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Akademická rada

Akademická rada je nezávislý poradný orgán z vybraných spolupracovníkov Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. - EEDA - významných osobností, odborníkov a zástupcov z partnerských domácich a zahraničných vysokoškolských ustanovizni a inštitúcií v oblasti vedy a vzdelávania.

Cieľom Akademickej rady je :
- Spolupráca s domácimi, európskymi a svetovými vysokoškolskými ustanovizňami, výskumnými inštitúciami a organizáciami /poskytovanie služieb v oblasti vysokoškolského vzdelávania, celoživotného vzdelávania vzájomnej výmeny informácií v oblasti vedeckých informácií, vzdelávania a rozvoja na medzinárodnej úrovni, ako aj osobných kontaktov/.
- Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry /organizácia školení, seminárov, kurzov, konferencií zameraných na zvyšovanie úrovne celoživotného a ďalšieho vzdelávania, ako aj zvyšovanie fyzického zdravia obyvateľstva/.
- Podpora vedy a výskumu, kontaktov a spolupráce v oblasti vedy a výskumu, vývoja, popularizácia vedy na verejnosti.
- Rozvíjanie aktivít na podporu rozvoja východoeurópskeho priestoru a vplyvu globálnej spoločnosti /podpora zvýšenia konkurencieschopnosti, zamestnanosti a flexibility organizácií a inštitúcií, ako aj pracovnej sily vo východoeurópskom priestore/.
- Zvyšovanie mobility pracovnej sily východoeurópskeho priestoru prostredníctvom organizovania stáží a praxe vo vysokoškolských ustanovizniach a organizáciách európskeho priestoru.
- Podpora študijných stáží a mobility študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov z východoeurópskeho priestoru za účelom zbližovania a spoznávania kultúrnych odlišností jednotlivých regiónov.
- Organizovanie medzinárodných kultúrnych a športových aktivít za účelom poznávania multikulturálnych odlišností .
- Vydavateľská, edičná a publicistická činnosť v rámci európskeho vysokoškolského a celoživotného vzdelávania.


ZLOŽENIE
Predseda
Prof. Miroslav SKIBNIEWSKI, PhD.
poradca riaditeľa EEDA pre zahraničie
A.J. Clark Chair Professor of Construction Engineering & Project Management, University of Maryland
člen redakčnej rady časopisu LEM
( Professional Biography ) - ( LEADERSHIP IN INNOVATION SEMINAR ) - ( Scope )Podpredseda
Prof. Sergey PETKOV, DrSc., Honor. Prof
zástupca riaditeľa EEDA n.o. pre Ukrajinu a expert v oblasti práva
Členovia
Prof. Larisa Anatolivna YANKOVSKA, DrSc.
zástupca riaditeľa EEDA pre LVIV region Ukrajina
( www.lubp.com.ua/ )

Prof. Lyubomyr Ivanovych SOPILNYK
zástupca riaditeľa EEDA pre LVIV region Ukrajina
( www.lubp.com.ua/ )

Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc.
zástupca riaditeľa EEDA n.o. pre Českú republiku
( www.schelle.cz ) prof. Ing, Juraj HRAŠKO, DrSc., akademik SAV
poradca riaditeľa EEDA
( www.us.sav.sk )

Prof. Natália KALASHNYK, DrSc.
zástupca riaditeľa pre medzinárodné vzťahy s Ukrajinou - Kyjev

Prof. Dr. Valentinas NAVICKAS
zástupca riaditeľa pre zahraničné vzťahy a vzdelávanie s Litvou
( http://en.ktu.lt/ )

Prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc., dr.h.c., mult.
člen akademickej rady
rektor Vysoké školy Karlovy Vary, o. p. s., Česká republika
prezident Akademie Forenzních věd, Praha
( www.vskv.cz )

Prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., ( plk. gšt. v zálohe )
zástupca riaditeľa EEDA n.o. pre vzdelávanie
( Životopis - www.aos.sk )

Prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc.
zástupca riaditeľa EEDA n.o. pre vzdelávanie
( www.aos.sk )

Vladimír BARANOV, PhD.
zástupca riaditeľa EEDA pre medzinárodné vzťahy s Ruskou federáciou
Prezident Akadémie národnej bezpečnosti Ruskej federácie
President Academy of National Security of the Russian Federation

Alexander USTINOV, PhD.
zástupca riaditeľa EEDA pre medzinárodné vzťahy s Ruskou federáciou - Moskvu a Nemecko
Moscow Power Engineering Institute, Thermal and atomic wer engineering institute
( www.mpei.ru )

Asocc. Prof. Olga TYTARENKO, PhD.
zástupca riaditeľa pre ekonomické a právne záležitosti s Ukrajinou
( Dokumentárny film - Olga Tytarenko )

Prof. Viktoria VOVK, DrSc.
zástupca riaditeľa a koordinátor medzinárodnej spolupráce pre slovensko a Ukrajinu

Prof. Olga CHERVAKOVA
zástupca riaditeľa pre EÚ

Prof. Larysa RODCHENKO
zástupca riaditeľa pre EÚ

Doc. Juliusz PIWOWARSKI, PhD.
rektor Vysokej školy APEIRON, Krakow, Poľsko
( www.apeiron.edu.pl )

Asoc. Prof. Viktoriya CHEREVATYUK, PhD.
zástupca riaditeľa pre právne vzťahy pre s Ukrajinou

Asoc. Prof. Iryna SOPILKO, DrSc.
zástupca riaditeľa pre medzinárodné vzťahy a vzdelávanie s Ukrajinou

PhDr. Katarína GREŇOVÁ
zástupca riaditeľa pre publikácie


Dr.h.c. mult. JUDr. Jozef Zaťko, Honor.Prof. mult., Akademik MAK
riaditeľ agentúry EEDA n.o.


Členovia AR sa podieľajú na propagácii Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. - EEDA v rámci SR a v zahraničí. Podieľajú sa na recenzovaní vedeckých zborníkov, publikácií, na vyžiadanie predsedu AR sa nezáväzne vyjadrujú ku konkrétnym otázkam súvisiacim s vydávaním publikácií a časopisov EEDA a vyjadrujú sa k skvalitneniu samotnej činnosti EEDA.

Členov Akademickej rady EEDA menuje a odvoláva štatutár – riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n. o. – EEDA n.o.